ෙදමලට තත ්සම සිංහලට ෙයෙදන ගමි-නමි සටහන
Basic Table of Sinhala place names for tamil allonyms in Sri Lanka

Now you are on a page optimized to the Firefox Mozzilla browser on Linux
Click here for page optimized to Internet Explorer


Sri Lanka satellite photo

ෙමි ගැන
What this is about
email : place.names@yahoo.com සිතියමි
Maps
මුල ් පිට
Main page
Credits

LIST OF TRADITIONAL SINHALA PLACE NAMES AND TAMIL FORMS IN SRI LANKA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Achchankulam Mannarඅත ්තනවැව
ATTANAVAEVA
Achchelu, Achelu Jaffna අතුරැඑලිය
ATHURUELIYA
Achchuveli Jaffna අතුරැවැල ්ල
ATHURUVAELLA
Adaichakal Batticaola හඩුගල
HADUGALA
Adaikkalamoddai, AdukkalmoddaiMannar හඩුගල ්ෙමාෙටි
HADUGALMOTTÉ
Adampan, Adampanai Mannar අාදමිපන,   රාමෙස ්තු
AADAMPANA, RAAMASETHU, AETTANPANA
Adampantalavu Mannar රාමන ්තලාව, අාදමිපන ්තලාව
RAAMANTALAVA, AADAMPANTALAAVA
Addalaichenai, Addalachenai Ampare අදද්රෙහ ්න
ADDARAHÉNA,
Adappankulum Mannar අැතා පැන ්නවැව
AETAPANNAVAEVA
Addaippallam, AddapalamBatticaloa හැඩිපාලම
HAEDIPAALAMA
Adiyakulam Mannarඅාද ියවැව
AADIYAVAEVA
Aiyakerni, Aiyankerni Batticaloa අාද ිය කැන ්න, අාද ිය කුරන
AADIYAKAENNA, AADIYAKURANA
Aiyankernitalawai Batticaloa අාද ි කැනි තලාව
AADIYAKURANTALAVA
Aiyamperumal, Aiyanperuval
Sinna Aiyamperumal
Giranikke Killinochchi අාද ියෙපරැවල
AADIYAPERUVALA
Aiyanatidal Trincomalle අාද ිය තුඩාව
AADIYATHUDAAVA
Ayittiyamalai Batticaloa අද ිතිය කන ්ද
ADITHYAKANDA
Akattikkulam Mannar අගස ්තිවැව
AGASTHIVAEVA
AkattimurippuMannar අගස ්තිමුෙර
AGASTHIMURE, AGASTIKANDIYA
Akkaraipattu Ampare අක්කරපත ්තුව,    එෙගාඩපත ්තුව
AKKARAPATTUVA, EGODAPATTUVA
AkkarativuAmpare එෙගාඩදූව
EGODADOOVA
Akkuranai Batticaloaඅකුරන
AKURANA
Aladikattaikatu, Aladikaddaikadu Mannar අැරටිගැටකඩුව
AERATI-GAETA-KADUVA, AERATKATUKALÉ
AladikulamMannar අැරටිවැව
AERATIVAEVA
Aladiwembu, Alayadi Vempu Ampare අැරටිෙකාෙහාෙඹ
AERATIKOHOMBÉ
AllagallaVavuniyaඅල ්ලගල
ALLAGALA
AlaikallupoddakulamMulative අලිගල ්ෙපාත ් වැව
ALIGALPOHTHVAEVA
Alankeni, Alankerney Giranikke Killinochchi එරන ්කැන ්න,   එරන ්කුරන
ERANKAENNA, ERANKURANA
Alankulam Giranikke Killinochchiඑරන ්වැව
ERANVAEVA
Alankulam Trincomaleeඑරන ්වැව
ERANVAEVA
Alamapia, Alampil Mullaitivu වැල ්ලමිපිල
VAELLAMPILA, VAELLAMPIHILLA
ALavakka Mannarඅාලවක
ALAVAKA
Alavakkaisirukkulam Mannarඅාලවක ් අාසිරි වැව
ALAVAK-AASIRIVAEVA
Allai Trincomaleeෙස ්රැ විල - අලෙප ්
SERUVILA-ALAPE
Allaipiddi Jaffna අලපිටිය
ALAPITIYA, AEHALAPITIYA
Alaveddi, Alavetti Jaffnaඅැලවැදද්
AELAVAEDDA
Alavedduvan Giranikke Killinochchi අැලවැදද්ුව
ALAVEDDUVA
Alayadimaduchchenai Batticaloa අැරටුමඩු ෙහ ්න
ARATUMADUHENA
Aliavalai, Aliyavalai Jaffna අලියවල
ALIYAVALA
Alipalai, Aliyapalai Jaffnaඅලිපැල
ALIPAELA
Aliyansaintakulam Mannarඅලිසතුවැව
ALISATHUVAEVA, ALIANSANTHAVAEVA
Aliyadiwembu, Aliyadivembu, Alayadivempu Ampara අැරටිෙකාෙහාෙඹ
AERATIKOHOMBÉ
Aliyarvaddai Batticaloa අලියවැදද්
ALIYAVAEDDA
Alkaddiveli, Alkaddiveli Kulam Mannar අලෙගඩිවැල ්ල
ALAGEDIVAELLA
Alaikkalluppoddakulam Vavniya අලගල ්ෙපාත ්වැව
ALAGALPOTHVAEVA
Allaippiddi Jaffnaඅලපිටිය
ALAPITIYA
Amarivayal, Amariyal Kulam Pulomddaiඅැවරිවත ්ත
AVARIVATTA
Amirthakaly Batticaloa රසකිඳෙල
RASAKINDALÉ
Ammivaittan Vayniya අඹවත ්තන
AMBAVATHTHANA
Ampakamam Giranikke Killinochchiඅඹගම
AMBAGAMA
Ampalavanpokkanai Mooladoova MUlaitivu උපුල ්වන ් ෙපාකුන
UPULVANPOKUNA
Ampan Jaffnaඅංපාන
ANGPAANA
Amparai, AmpariAmpareඅමිපාර
AMPARA
Amplanthurai Batticaloa අමිබලන ්තර
AMBANLANTHARA, AMBALANTHOTA
Amutankulam Mooladoova Mulative අමුදන ්වැව
AMUDANVAEVA
Anaicoddai, Anaicottai Jaffna අැනිෙකා ්ිෙට
AENIKOTTE
AnaipanthyJaffnaහානපන ්ද
HAANAPANDA
Anaippapan Mannarහානපමන
HAANAPAMANA
AnaisuddapottanaiBatticaloa හානකුඩාපටන
HAANAKUDAPATANA
Analaitivu Jaffna අන ්නලදූව
ANNALADOOVA, INNLADOOVA
Anaitivu Trincomalee අැනියදූව
ANIYADOOVA
AnaiviluntanMannarඅලිවිල ්තැන ්න
ALIVILTANNA, HAANAVILTHAENNA
AnalkaddimadyPuhulmotte Pulmoddai හක ්කටුමැටිය
HAKKATUMATIYA
Andiyapuliyankulam Vavniya අඳු න ් ෙකාටිවැව
ANDUNKOTIVAEVA, AANDIKOTIVAEVA
AndankulamMooladoova Mulativuඅඳු න ්වැව
ANDUNVAEVA
AninchiyankulamGiranikke Kilinochchi පනික ්කිවැව
PANNIKKIVAEVA
Annammakulam Mannar මහමාතාවැව
MAHAMAATAVAEVA
Antonimelingikulam Mannar අඳුමිලිඳුවැව
අැන ්ෙතා ්නි ෙමලින ්ගි වැව
ANTONIMELINGIVAEVA
ApdalacChena, AddalahenaAmpare අදද්රෙහ ්න ADDARAHENA
Appakkuttikinattadi Manaaveva Mankulam මහරත ්ගිනි වාඩිය
MAHARATHGINIVAADIYA
AppalamthuraiBatticloa අමිබලන ්ෙතාට
AMBALAMTHOTA
AralyJaffna අැරල ්ල
ARAELLA
Arippu Mannar හරිප ්පුව,   උෟරැෙවල
HARIPPUVA, URUVELA
Arippu Gokanna Trincomalee හරිප ්පුව
HARIPPUVA
Ariyalai Jaffna අරියාල
ARIYAALA, Ariyagala, adhiyala
AriyamaduMooladoova Mullaitivu අරියමඩුව
ARIYAMADUVA
Arugam (Bay) Ampare අරැණගම, අරැණගංෙතාට
ARUNAGAMA, ARUNAGAMTHOTA
Arugam-puleliya Vavniya අරැණගම-පුල ්එලිය
ARUNAGAM-PULELIYA
ArukarkudahGokanna Trincomalee අා රගල ් තුඩාව
AARAGALTHUDAVA
Arukuveli Jaffnaඅදද්රවැල ්ල
ADDARAVAELLA
Arumugathanputhukulam, Arumukattanputukkulam Vavniyaකඳකුමාරවැව
KANDAKUMARAVAEVA
Aruviaru, Araviaru Mannaram මල ්වතුඔය
MALVATHUOYA
Asikulam Vavniya අාද ිවැව
AADHIVAEVA
AtambagaskadaVavniyaඅැටඹගස ්කඩ
ATAMBAGASKADA
Atchuveli Jaffna අතුරවැල ්ල
ATHURUVAELLA
Athimottai Mannar හස ්තිෙමාෙටි
HASTHIMOTTÉ. AETHUMOTTÉ
Athiyamalai,Ayittiyamalai Batticaloa හස ්තිකන ්ද
HASTHIYAKANDA, AETHKANDURA
Ayiniyankankani Alavakkai Mannarඅාලවක
ALAVAKA
Azhiyanilai, Aliyanilai Gantale Kantalai අාද ිනින ්දය
AADININDAYA, AADI-NINDAGAMA

B
Go to the top of the List


ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Bakkillai, Bakkiella Batticaloa බක ්කිඅැල ්ල
BAKKIELLA
Bandarikulam, PandarikulamVavniya බන ්ඩාරවැව
BANDARAVAEVA
Baron's cap, KudumpimalaiBatticoloa ෙතාප ්පි ගල
THOPPIGALA
Batticaloa Batticaloaමඩකලපුව
MADAKALAPUVA
Bedirekka, Bettirekka Batticaloaබැද ිරක ්ක
BAEDIRAEKKA
Berawa Munmari Batticaloa ෙබරවමුල ්ෙවිරිය
BERAVA MULVAERIYA
Brynthuraichenai Batticaloa ින ්තරෙහ ්න
BINTHARAHENA


C
Go to the top of the List

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Chalai Mullaitivuතලාව
THALAVA, TALAVA
Chalampan, Chaalampan Mannar සාලවන
SAALAPANA, SAALAVANA
Chalampan (Chinnach-), (Periya-)Mooladoova Mullaitiv සාලවනය (කුඩා-), (මහ-)
SAALAVANAYA (kuda-) (Maha-)
Chalampaikkulam Vannimava Vavniya සල ්ගස ්වැව
SALGASVAEVA
Chalampakerni, Chaalampaikkeani Madakalapuva Batticoloa සාලකැන ්න
SAALAKAENNA
Champoor, SampurGokanna Trincomalee ෙසා ්මපුර
SOMAPURA
ChampuththuraiYapanaya Jaffna ජමිඹුෙකා ්ල
JAMBUKOLA
Camulaiyativattai, ChamulaiyadiVaddai Madakalapuva Batticoloa හල ්මිල ්ලවත ්ත
HALMILLAVATTA
ChamalangkulamVannimava Vavniya සමනැලවැව,   හල ්මිල ්ලවැව
SAMANALA-VAEVA, HALMILLAVAEVA
ChandilipaiYapanaya Jaffna සන ්ද ිලිෙප  ්
Sandilipae
Chandrapuram Yapanaya Jaffna චන ්ද ්ර පුර
CHANDRAPURA
Chankanai, Sankanai Yapanaya Jaffna චන ්දන
CHANDANA
ChankattarvayvalYapanaya Jaffna සංගතරවය
SANGATARAVYA
ChankaththanaiYapanaya Jaffna සංගස ්තානය
SANGASTHAANA
Chavakachcheri, Chaavakachcheari Yapanaya Jaffna ජාවකචෙචිරිය
JAAVAKACHERIYA, Chavakachcheriya
Chavatkaddu, Chaavatkaddu, Cavarkattu Jaffnaජාවකඩුව
JAAVAKADUVA
Chavangkoddai Yapanaya Jaffna ජාවන ්ෙකා ්ිෙට
JAAVA-KOTTE
Chavalkaddu Mannaram Mannar හබල ්කඩුව
HABALKADUVA
Chavalakkadai, ChaavalkkadaiMadakalpuva Batticoloa කුකුල ්කෙඩි
KUKULKADE
Cheddikulam, Chettikulam, Vettikulam Vannimava Vavniya ෙහටටිවැව
HETTIVAEVA GEDIVAEVA
Cheddipalayam, Chettipalayam Madakalapuwa Batticaloa කඩපල
KADAPEELIYA, KADAPALA
Cheddiyakurichchi Giranikke, kilinochchi ෙහටටිකුලිස ්ස
HETTIYAKULISSA
Cheddukulam, Chettukulam Mannarama ෙකෙහටුවැව
KEHETUVAEVA
Chelleivillu Mooladoova Mulativu සාලියවිල
SAALIYAVILA
ChempankunduYapanaya Jaffna කුඹුරැකන ්නිය
KUMBURUKANNIYA
Chempian aru, Chempiyan pattu Yapanaya Jaffna ෙසමබියන ්ඔය, -පත ්තුව
SEMBIAN-oya, SEMBIANPATTUVA
Chenaikudiyiruppu Ampare ෙස ්නාකුලිස ්ස
SENAKULISSA, SENAAKUTIYA
ChencholaiMooladuva, Mullaitivu ෙහ ්න ්ෙදාල
HENDOLA, HENGOLLA
Chengalniravi Gonakanda Trincomalee ෙහ ්න ්ගල ්නියර
HEN-GAL-NIYARA
Chenkaladi ChenkaladyMadakalapuwa Batticaloa සිංහලවාඩිය
SINHALAVADIYA
ChenmalaiMooladuva Mullaitive ෙහ ්න ්කන ්ද
HENKANDA
CherukkandalMannarama Mannar ෙස ්රැකන ්දල
SERUKANDALA
ChilarattaiMooladoova Mullaitivu තලාරදද්
THALAARADDA, Thalaradththa
Chilavathurai, Silavaturai Mannarama Mannar කිරවතර   සලාවතර
KIRAVAVATHARA, SALAAVATHARA, THALAVATHOTA
Chilaw Puttalama හලාවත
HALAVATHA, SALAVATHA
Chinabay, China Bay Madakalapuwa Batticaloa චීනෙබාක ්ක
CHEENABOKKA
Chinapuvarasankulam, Chinnapoovarasankulam Mooladoova Mullaitivu ෙපාඩිසූරියවැව
PODI-SOORIYAVAEVA
Chippittidal Sri Gonakanda Trincomalee සිප ්පිතුඩුව
SIPPITUDUVA
ChiviyateruYapanaya Jaffna ෙස ්වයෙචිරිය
SEVYACHERIYA, CIVIYACHERIYA
Chulipuram Yapanaya Jaffna චූලපුර
CHULAPURA
Chundikuli,Chundikkuli Chundiguli Yapanaya Jaffna කුමබකුලිස ්ස
KUMBAKULIYA, sundakuliya
Chundikkulam, ChundikulamMooladoova Mulative කුමබවැව
KUMBAVAEVA
Chungkankeani, ChunkankenniMadakalapuva Batticaloa හුන ්ගන ්කැන ්න
HUNGAN-KAENNA
Chulanaga Lena, Culanaga LenaMooladoova Mullativu චූලනාග ෙලන
CHULA-NAAGALENA
Chunnakam YapanayaYapanaya Jaffna හුනුගම
HUNUGAMA, HUNNAGAMA
ColombuthuraiYapanaya Jaffna ෙකාෙලාමතර
COLOMTHARA
Cotiaar, Koddiar SriGonakanda Trincomalee ෙකාටිඅාර
KOTIARA, KOOTIARA
D
Go to the top of the List

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
DanakiriyaiAmpara දනකිරිය
DANAKIRIYA
Delft Yapanaya Jaffna නැදුන ්දූව
NEDUNDUVA
Dollar farm Mooladoova Mullaitivu Dollar farm
E
Go to the top of the List


ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Eachchantivu Madakalpuwa Batticalao ඉස ්සන ්දූව
ISSANDUVA
Echchankulam Vannimava Vavniya ) ඉස ්සන ්වැව
ISSANVAEVA EKIRIYANVAEVA
Echchilampattai, Ichchilampattai Sirigonakanda Trincomalee අැකිරියන ්පත ්තුව
AEKIRIYANPATTUVA
Eichchantive, Ichanative Sri Gonakanda Trincomalee ඉස ්සන ්දූව
ISSANDOOVA
Elalai, Erlalai Yapanaya Jaffna එරල ්ල
ERALLA
Elephant Pass, Anaiyiravu Giranikke, kilinochchi අලිමන ්කඩ
ALIMANKADA
Eluthumadduval Giranikke, kilinochchi ලන ්ෙදමඩුව
LANDEMADUVA
Eluvaitivu, Ezhuvaitheevu Yapanaya Jaffna එලුවදූව
ELUVADOOVA or eluwaduwa
Eluwankulam Puttalama එලුවන ්වැව
ELUVANVAEVA
Eluwankarai, Eluvankarai Madakalpuva Baticoloa අරැණවැල ්ල
ARUNAVAELLA
Erataperiyakulam, Iratperiyakulam, Eraperiyakulam Vannimava Vavniya ෙදමහවැව
DEMAHAVAEVA, RATAMAHVAEVA
Eravur, Eraur Madakalapuwa Batticaloa ෙස ්රපුර
SERAPURA
Erlalai, Elalai Yapanaya Jaffna එරල ්ල
ERALLA see Elalai
Erukkalampiddy Mannarama Mannar හිරිගල ්පිටිය
HIRIGALPITIYA
Erupotanai Vannimava Vavniya හිරැපටන
HIRUPATANA
Ettam, Eththam Potuvila Pottuvil අැටටටඹ
AETTAMBA, AETTAMA

F

Go to the top of the List

G
ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Gallodai, Galodai-Aru Madakalapuwa Batticaloa ගල ්ඔඩය,   --අාර
GALODAYA, GALODA-ARA
Gomarasankadavai SirGonakanda Trincomalee ෙගා ්මරන ්කඩවල,
GOMARANKADAVALA

H
ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Hatthikuchchi, Hasthikuchchi Anuradhapura හස ්තිකුචචි
HASTHIKUCHCHI

Go to the top of the List

I
ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Ichchilampattai, Echchilanpattai Srigonakanda Trincomalee අැකිරියන ්පත ්තුව
AEKIRIYANPATTUVA
Idaikkadu Yapanaya Jaffna යක ්කඩුව
YAKKADUVA
Ihala Kottaramullai,
Kattaramulla
Puttalama ඉහලෙකාත ්තරමුල ්ල
IHALA KOTTARAMULLA
Ihala Puliyankulam Puttalama ඉහලසියඹලාවැව
IHALA SIYAMBALAVAEVA
Ilamaruthankulam Vannimava Vavniya එරමුදුවැව
ERAMUDUVAEVA
Ilavalai Yapanaya Jaffna රිලාවල
RILAAVALA
Illakkanthai Sirigonakanda Trincomalee අැලකන ්ද
AELAKANDA
IllankaithuraSriGonakanna Trincomalee ලංකාපටුන
LANKAPATUNA, LANKATHOTA
Ilippadeniya Puttalam මීෙදනිය
MEEDENIYA, ILIPADENIYA
Iluppaikadavai, Illuppakadamei Mannarama, mannar මීපාෙතාට
MEEPATHOTA, MADUPATHOTA
Illupadichenaii,Illupayadichenai,Illuppaiyadichenai Madakalapuwa Batticaloa මීපාෙහ ්න
MEEPAHENA, MADHUPAHENA
Illuppaikulam, Illuppamkulam, Iluppamkulam Vannimava Vavniya මීපාවැව
MEEPAVAEVA
Inginimitiyai Puttalam ඉංගිනිමිටිය
INGINIMITIYA
Inuvil Yapanaya Jaffna ඉනුවිල
INUVILA
Irakkamam Ampare රත ්ගම - (දීගවාපි)
RATHGAMA (DIGHAVAPI)
RAIGAMA EREGAMA
Iranamadu Giranikke Kilinochchi රණමඩුව
RANAMADUVA
Iranai Mooladoova Mullaitivu හිරාන
HIRAANA
Iranaillupaikulam, Iranai Iluppaikkulam Vannimava Vavniya රන ්මීවැව
RANMEEVAEVA
IrasenthirakulamMooladoova Mulativu ඉරසඳවැව
IRASANDAVAEVA
Iripetichenai,Illuppaiyadichenai, Illupayadichenai Madakalapuwa batticaloa මීපාෙහ ්න,
MEEPAHENA, MADHUPAHENA
IratperiyakulamVannimava Vavniya ෙදමහවැව
අල ්ලජ්ජවිල
DEMAHAVAEVA , ALLAJJAVILA
Irattaladi, Iraththaladi, Iraaththaladi Yapanaya Jaffna රාත ්තල ්වාඩිය
රටහල
RAATHTHAL-VAADIYA, RATAHALA
Irupalai Yapanaya Jaffna හිරැපල,   මාඉමිපල
HIRUPALA, MAIMPALA
IruvilaMannarama Mannar හිරැවිල
HIRUVILA, DepathVAEVA
Iruppaikulam, Irupaikulam,Irruppukulam Gokanna Trincomalee මීපාවැව
MEEPAVAEVA
Ismailpuram Puttalam ඉස ් මඉල ් පුර
ISMAILPURA
IttavilYapanaya Jaffna ඉත ්තවිල
ITHTHAVILA
Iyakachchi Giranikke, kilinochchi අාද ිකචචිය
AADIKACHCHIYA, Adiyakachchiya

Go to the top of the List

J
ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Jaffna, Yalpanam Yapanaya Jaffna යාපනය,   යාපපටුන
YAPANAYA, YAPAPATUNA

Go to the top of the List

K
ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Kachchai yapanaya Jaffna කහව
KAHAVA
Kachchatheevu, Kachchativu Yapanaya Jaffna කචචදූව
KACHCHADOOVA, KAESBADOOVA
Kaadakulam, Kadakulam(Mooladoova Mullatuvu කිරලවැව
KIRALVAEVA
Kachchilamadu Mooladoova Mullaitivu කැකිරිමඩුව
KAEKIRIMADUVA
Kadapirai Kattapirai (Yapanaya Jaffna කඩපිල
KADAPILA, GAETAPIHIRA
Kadarkaraichenai Sirigonakanda Trincomalee කඩකරෙහ ්න
KADAKARAHENA
Kadakulam Moladoova Mullaitivu වටුවවැව
VATUVAVAEVA
Kaddaikadu Yapanaya Jaffnaගැටකඩුව
GAETAKADUVA
Kaddawan, Kaddavan Madakalapuva Batticaloa කටුවන
KATUVANA
KaddumalaiMooladdova Mulaitivu කටුකන ්ද
KATUKANDA
Kaddamuruvakulam Madakalapuwa Batticaloa ගැටබුරැතවැව
GATABURUTHAVAEVA
Kaddaiparichchan Sirigonakanda Tricomallee ගැටබරෙහ ්න
GAETABARAHENA
KaddukulampattuSri Gonakanna Trincomalee කුටටම ෙකාෙලාමප ත ්තුව
KUTTAMKOLONPATTUVA, vadunnabima
Kaddumalai Mooladoova Mullaitivu කටුකන ්ද
KATUKANDA
Kaddupulan, KattupulamYapanaya Jaffna ෙගාතමලුවත ්ත
GOTHAMALUVATTA
Kadduvan Yapanaya Jaffna කටුවන
KATUVANA
Kadiraweli, Kadiraveli Madakalapuwa Batticaloa කදිරවැල ්ල
කිහිරිවැල ්ල
KADIRAVAELLA, KIHIRIVAELLA
KadubalagamaMooladoova Mullaitivu කඩුබලගම
KADUBALAGAMA
Kahalankadavala Gokanna Trincomalee කහලන ්කඩවල
KAHALANKADAVALA
Kaitadi Yapanaya Jaffna කටටද ිය
KATTADIYA
KakkapalliyaiPuttalam කාකපල ්ලිය
KAAKKAPALLIYA
Kakkachchippittidal Madakalapuwa Batticaloa කලුසිප ්පිතුඩුව
KALUSIPPITHUDUVA
KalimaduMadakalapuwa Batticaloa ගාල ්මඩුව
GAALMADUVA
Kalkudah Madakalapuwa Batticaloa /td>ගල ්තුඩාව
GALTHUDAVA
Kallady,Kalladi Madakalapuwa Batticaloa ගල ්අඩිය
GAL-ADIYA
KalladichchenaiSriGonakanda Trincomalee ගල ්අඩිෙහ ්න
GAL-ADI-HENA
Kallanpattu Sri Gonakanda Trincomalee කල ්ලන ්පත ්තුව
KALLANPATTUVA
KallarSri Gonakanada Trincomalee ගල ්වරාය
GALVARAAYA
Kallar, Kallaru, Kalaru Madakalapuwa Batticaloa ගල ් අාර
GALAARA, GALOYA
Kallaru, kalaruVannimava Vavniya ගල ් අාර
GALARA
KallichchaMadakalapuwa Batticaloa ගලිස ්ස
GALISSA
Kallikai Yapanaya Jaffna ඉබබාව
IBBBAAVA
KallikaddaikkaduMannarama Mannar ඉබබකටුකැෙල ්
IBBAKATUKALE
Kallikulam, Kallikkulam Vavnimava Vavniya ඉබබවැව
IBBAVAEVA
KalimaduMadakalapuwa Batticaloa ගල ්මඩුව
GAALMADUVA
Kallikaddaikadu Mannarama Mannar ඉබිකටුකැෙල ්
IBIKATUKALE
Kalmadu Mannaram Mannar ගල ්මඩුව
GALMADUVA
KalmaduMadakalapuwa Batticaloa ගල ්මඩුව
GALMADUVA
KalmaduGokanna Trincomalee ගල ්මඩුව
GALMADUVA
Kalmattankulami, KalnattankulamVannimava Vavniya ගල ්මැටටන ්වැව
GALMAETTAN VAEVA
Kalmunai Ampare ගල ්මුන ්න
GALMUNNA, GAL-AMUNA
Kalmunai Giranikke, kilinochchi ගල ්මුන ්න
GALMUNNA, GAL-AMUNA
Kalnattankulam Vannimava Vavniya ගල ්මැටටන ්වැව
GALMAETTAN VAEVA
Kalundiai,Kaullundaai,Kalundiaay Yapanaya Jaffna ගලි න ්ද ිය
GALINDIYA
Kaluwanchikudi Madakalapuwa Batticaloa කලු ප න ්චි තුඩාව
KALUPANCHITHUDAVA
Kaluwankemy, Kaluwenkemy, Kaluvankerni Madakalapuwa Batticaoa කලුවන ්ගම
KALUVANGAMA
Kalvian Mannarama Mannar ගල ් ද ිය
GALDIYA
Kalviankadu, Kalviankaadu Yapanaya Jaffna ගල ්ද ිය කඩ
GALDIYAKADA
Kalviankadu, Kalliankaddu Madakalapuwa Batticaloa ගල ්ද ිය කඩ
GALADIYAKADA
Kanagarayankulam, Kanakarayankulam, Kangarayam kulam Vavnimava Vavniya ගනරාජවැව
GANARAJAVAEVA
Knagarayankulam, Kanakarayankulam, Kangarayam kulam Mooladoova Mullativu ගනරාජවැව
GANARAJAVAEVA
Kanakarayankulam Mannarama Mannar ගනරාජවැව
GANARAJAVAEVA
Kanchuramoddai. KanduramoddeiMooladoova Mulativu කහඹිලිෙමාෙටි
කදුරැෙමාෙටි
KAHAMBILIMOTTÉ KADURUMOTTÉ
Kanchirankuda, Kaangchirangkuda Madakalapuwa Batticaloa කදුරැතුඩුව
KADURUTHUDUVA
Kandavalai Giranikke, kilinochchi කන ්ද වල
KANDAVALA
Kandaladi Madakalapuwa Batticaloa කන ්ද වාඩිය
KANDAVADIYA
Kandarodai, KantharodaiYapanaya Jaffna කදුරැෙගාඩ KADURUGODA
Kandasamymalei, Kandasamimalei SriGonakanda Trincomalee නීතුපත ්පන
NEETHUPATHPANA
Kanjikudichchi Aru, Kanjikudichchi kulam, kanchikudichchi- Ampare කන ්ඩිකැඩිචච අාර,   --වැව
KANDI-KAEDICHCHA ARA, KANDI-KAEDICHCHA VAEVA,
KEANDA-KAAPU VAEVA
Kangankulam Vavnimava Vavniya සංගමවැව
SANGAMVAEVA
Kankesanthurai Yapanaya Jaffna දඹෙකාලෙතාට
DAMBAKOLATHOTA, JAMBUKOLANTHARA, Jambukolapattana, Dambakolapatuna
KankuvelSri Gonakanda Trincomalee හක ්ෙගඩිවැල ්ල
HAKGEDIVAELLA
Kannaddy Vannimava Vavniya ගංනදිය
GAMNADIYA
Kannakipuram, Kannagipuram Ampare පත ්තිනිපුර
PATTINIPURA
KannankiramamSriGonakanda Trincomalee හානගම
කැන ්න කිරම
HAANAGAMA, KAENNAKIRAMA,
Kannankuda Madakalapuwa Batticaloa කැන ්න තුඩාව
KAENNATHUDAVA
Kannantanai Galthudawa Kalkuda කැන ්න තැන ්න
KAENNATAENA, HAANATAENA
Kannimaduva, Kannimaduwa Vannimava Vavniya කැන ්න මඩුව
KAENNAMADUVA
Kanniya Sirigonakanda Trincomalee උනුදියාව
කැන ්නියාව
KAENNIYAAVA, UNUDIYAAVA
Kantalai, Kanthalai, Kandhalaai Sirigonakanda Trincomalee ගංතෙල ්
GANTALE GANTALAVA
Kantarodai, Kantharodai, Kandarodai, Kandharodai Yapanaya Jaffna කදුරැෙගාඩ
KADURUGODA,KADIVUNGODA,
Kanthaudaiyarpuvarasankulam Vannimava Vavniya කන ්දඋඩසූරියවැව
ෙපාඩිසූරියවැව
KANDA-UDA-SOORIYAVAEVA PODI-SOORIYAVAEVA
Kanthapuram Vannimava Vavniya කන ්ධපුර
KANDHAPURA
Kanthasamynagar Vannimava Vavniya කඳහිමිපුර
KANDAHIMIPURA
Kudiramalai, KudirimalaiPuttalama කිහිරිකන ්ද
KIHIRIKANDA
Kappalthurei, Kappalthurai SriGonakanda trincomalee හබල ්ෙතාට
HABALTHOTA
Kapputhoo Yapanaya Jaffna කපුදූව
KAPUDOOVA
Karadippooval Madakalapuva Batticaloa කරදියවල
KARADIYAVALA
Karadiyanaru Madakalapuwa Batticaloa කරදියඅාර
KARADIYAARA, KARADIYAOYA
Karaitivu Yapanaya Jaffna කරදූව
KARADOOVA
Karainagar Yapanaya Jaffna කරානගර
KARAANAGARA
Karadikulam, Karatikulam Mooladoova Mullaitivu වලස ්වැව
VALASVAEVA
Karadikkuli Mannarama Mannar කරද ිකුලිය
KARADIKULIYA
Karampon Yapanaya Jaffna කරඹ
KARAMBA
Karanavai Yapanaya Jaffna කරනැබ
KARNAEBA
Koravakukulam Madakalapuwa Batticaloa ෙකාරවක ්වැව
KORAVAKVAEVA
Karativ-pomparippu Puttalam කරදූව-රන ්පරිත ්ත
KARADOOVA-Ranpariththa
Karativu Ampare කරදූව
KARADOOVA
Karaveddi Yapanaya Jaffna කරවැදද්
KARAVAEDDA
Karaikattumulai Vannimava Vavniya කුරැන ්ද
කරකටුමුල ්ල
KURUNDA, KARAKATUMULLA
Karugampanai Yapanaya Jaffna කලුගම පන
KALUGAMPANA
Karuppaddamurippu, Karippaddamurippu Mooladoova Mulativ අැතුවැටි ක න ්ඩි ය
කලුපත ්මුරය
AETHUVAETIKANDIYA, KALUPATHMURAYA
Karuvaachchoalai Madakalapuva Battivoloa කුරැඳුෙගාල ්ල
KURUNDUGOLLA
Karuvaakkeani Valashena Valaichennai කුරැඳුකැන ්න
KURUNDUKAENNA
Kathiraveli Madakalapuwa Batticaloa කඩිරවැල ්ල
කිහිරිවැල ්ල
KADIRAVAELLA, KIHIRIVAELLA
Kaththarsinnakulam Vannimava Vavniya අදද්රෙපාඩිවැව
ADDARAPODIVAEVA
Katakulam Vannimava Vavniya කැ ටවැව
KAETAVAEVA
Katsunai, Katsunei Sri Gonakanda Trincomalee කැ ටහුන ්න
KAETAHUNNA
Kattakulam Sri Gonakanda Trincomalee කෂ ්ටවැව
KASHTAVAEVA
Kattankudi, Kathankudy, Kaathaankudi Madakalapuwa Batticaloa කටටන ්තුඩාව
KATTANTHUDA
Kavutarimunai Giranikke, kilinochchi ෙකාත ්තරමුන ්න
වටුවමුන ්න
KOTHTHARAMUNNA, VATUVAMUNNA
Kayts Yapanaya Jaffna උෟරැෙතාට
URUTHOTA, URATARA, TANJADOOVA
Keerimalai Yapanaya Jaffna කිරිකන ්ද   වාකුලකන ්ද
KIRIKANDA, VAAKULAKANDA
Kevil Yapanaya Jaffna ෙකවුල
KEULA, Keulvila
Keviliamadu madakalapuva Batticaloa ෙකවුල ්මඩුව
KEULMADUVA
Kilai, Kilaly Yapanaya Jaffna ගිරාව
GIRAVA
Kilinochchi Giranikke, kilinochchi ගිරානික ්ක
GIRAANIKKE, GIRAARUKKA
Kiliveddy, Kiliveddi Sirigonakanda Trincomalee ගිරිවැදද්
GIRIVAEDDA
Kinniya Sirigonakanda Trincomalee හින ්නියර
HEENNIYARA
Kiran Madakalapuwa Batticaloa ගිරාන
GIRAANA
Kirankula Madakalapuwa Batticaloa ගිරන ්කුල
GIRANKULA
Kiristhavakulam Vannimava Vavniya ගිරිතවැව
GIRITHAVAEVA
KirimichchaiMadakalapuwa Batticaloa කිරිමිටියාව
KIRIMITIYAAVA
Koandaavil Yapanaya Jaffna කැකුරැවිල
KAEKURUVILA
Koddagapulam Yapanaya Jaffna ෙකා ්ටෙටගංපල
KOTTEGAMPALA
Koddaikkadu Yapanaya Jaffna ෙකා ්ටෙටකඩුව
KOTTA-KADUVA
Koddaikallar Madakalapuwa Batticaloa ෙගාඩගල ්අාර
GODA-GAL-ARA
Koddiavattai Yapanaya Jaffna ෙකාටියවත ්ත
KOTIYAVATHTHA
Koddiyar,KottiyarSri Gokanna Trincomalee ෙකාිටසාර
KOTTAASARA
Kodikamam, Kodigamam Yapanaya Jaffna ෙගාඩිගම
GODIGAMA, GODIGAMUVA
Koddiyawattai Yapanaya, Jaffna ෙකාටියවත ්ත
KOTIYAVATHTHA
Kokkaddichcholai, Kokkoddichcholai, Kokkatticcolai, Kottadikolai, Kokkadichcholai Madakalapuwa Batticaloa ෙගාකටුෙගාල ්ල,   කුකුලන ්ෙගාල ්ල
GOKATUGOLLA, KUKULANGOLLA
KokkavilGiranika Killinochchi ෙකාක ්කුවිල
KOKKUVILA
kuthuduwai, Kokkuttoduvai Mooladoova Mullaitivu ෙකාක ්කුතුඩාව
KOKKUTHUDAAVA
Koddiyar, Koddiar, Cotiaar SriGonakanda Trincomalee ෙකාටිඅාර
KOTIARA, KOOTIARA
Kokkilai KokilaiMooladoova Mullaitivuකුකුලාව
KUKULAAVA, KOKILAVA
KokkuthudaiYapanaya Jaffna ෙකාක ්කුතුඩාව
KOKKUTHUDAVA
Kokkuthuoduvai Mooladoova Mullaitivu ෙකාක ්කුතුඩුව
KOKKUTHUDUVA
Kokuvil Yapanaya Jaffna ෙකාකුවිල
KOKUVILA
Kokuvil Ampare ෙකාකුවිල
KOKUVILA
Kokumarankuli, Kukumarankuli, Kokumaradinthaddi Mooladoova Mulativu අඹගස ්කුලිය
AMBAGASKULIYA, AMBAGASKOLLA
KollamarutamaduMannarama Mannar කලුබුරැතමඩුව
KALUBURUTHAMADUVA
Komari Ampare ෙකා ්මාරිය
KOMARIYA
KombanachchiSri Gonakanda Trincomalee ෙකාෙහාඹනැදද්   ෙකාෙහාඹගංෙතාට
KOHOMBANAEDDA, KOHOMBAGANTHOTA
Kondavil Yapanaya Jaffna කන ්දවිල
KANDAVILA
Koomankulam Vannimava Vavniya කුමනවැව
KUMANAVVAEVA
Kondachchi Mannarama කඳුවචචිිය
KANDUVACHCHIYA
Kongarayankulamvannimava Vavniya ෙකවුල ්වැව
KEVULVAEVA
Kopay, Kopai Yapanaya Jaffna ෙදා ්ෙප ්
DOPE',   DOPAYA
Kottadikolai, Madakalapuwa Batticaloa ෙකාතලිෙගාල ්ල
කුකුලන ්ෙගාල ්ල
KUKULANGOLLA, KOTHALIGOLLA
Kottalamadu SriGonakanna Trincomalee ෙකාටුගල ්මඩුව
KOTUGALMADUVA
Kottantivu Puttalam ෙකාිටන ්දූව
KOTTANDOOVA
Kottanchole Sri Gonakanda Trincomalee ෙකාි ටන ්ෙගාල ්ල
KOTTANGOLLA
Kottukachchi Puttalam ෙකාටුකචචිය
KOTUKACHCHIYA
Kovilkulam Vannimava Vavniya ෙකා ්විල ්්වැව
KOVILVAEVA
KovilpuliyankulamVannimava Vaniya කුෂ ්ටරාජවැව
KOOTARAJAVAEVA, KUSTARAJAVAEVA
Kuchchaveli, Kuccaveli Sirigonakanda Trincomalee කැස ්බවැල ්ල
KESBAVAELLA
Kudarappu Yapanaya Jaffna කුදිරප ්පුව
KUDIRAPPUVA
Kudatanai Yapanaya Jaffna කුඩාතැන ්න
KUDAATAENNA
KudamianYapanaya Jaffna කුඩමීය
KUDAMEEYA
Kudumpimalai, Toppikal, Thoppikkal Madakalapuva Batticaloa ෙතාප ්පිගල   කුඩාදිඹුලගල
THOPPIGALA, KUDAA-DIMBULGALA, KUDUMBIKANDA, CHOODAKANDA
KulamurippuMooladoova Mullaitivu බහුවරකන ්ඩිය
BAHUVARAKANDIYA, BAHUVARAMURAYA
Kulavisuddan Vannimava Vavniya කුරවිසතැන ්න
KURAVISATANNA
KumakulamMannnarama Mannar කුමාරවැව
KUMARAVAEVA
KumankulamVannimava Vavniya කුමනවැව
KUMANAVAEVA
Kumaresan Kadavai SriGonakanda Trincomalee ෙගා ්මරන ්කඩවල,
GOMARANKADAVALA
Kumbhakanmalei, Kumbhakaranamalei Mooladoova Mullaitivu කුමබකන ්නකන ්ද KUMBAKANNA-KANDA
Kumburupiddy, Kumpurupiddy SiriGonakanda Trincomalee කඹුරුපිටිය
KAMBURUPITIYA
KumulamunaiYapanaya Jaffna බටුමුන ්න
BATUMUNNA
Kunjithapathamalai Sri Gonakanna Trincomalee ෙබා ්පත ්කන ්ද
BOPATHKANDA
Kuppilan Yapanaya Jaffna ෙකාකිලාන
KOKILANA
KuriKadduvan Urathota Kaytes කිරලකටුවන
KIRALAKATUVANA
Kurankupanchan Gokanna Trincomalee වන ්අැල ්ල
VAN ELLA
Kurinchakemy Sirigonakanda Trincomalee කුරින ්ච ගම
KURINCHAGAMA
Kurinjanpitai Puttalam කුරින ්ච පිටිය
KURINCHAPITYA
Kurudeepam Giranikke, kilinochchi ගුරැදීෙප
GURUDEEPE
kurukkalkulam Giranikke, kilinochchi ගුරැගල ්වැව
GURUGALVAEVA
Kurugalputhukulam Mannarama Mannar අලුත ්ගුරැගල ්වැව
ALUTH-GURUGALVAEVA
Kurukkalmadam, Mannunai Madakalapuwa Batticaloa ගුරැගල ්මඩම
GURUGALMADAMA
Kurummankadu Vanimava Vavniya කුරැමන ් කඩුව
KURUMANKADUVA
Kurumbasiddy Yapanaya Jaffna කුරැමබපිටිය
KURUMBAPITIYA
Kurundankulama kurunthankulam Kurundankulama Vavniya Mannar Anuradhapura කුරැන ්දවැව
KURUNDAVAEVA
Kurundanmalai Mooladoova Mulativu රැන ්දකන ්ද
KURANDAKANDA
Kurundanur Mooladoova Mullaitivu කුරැන ්දපුර
KURUNDAPURA

Go to the top of the List

L

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Lahukallai Ampare ලහුගල
LAHUGALA
LavanaiMadakalapuva Batticaloa සාලවනය
SAALAVANAYA
Linnadikudieruppu, LinnadikudiruppuMadakalapuva Batticaloa හින ්න කුලිස ්ස
HINNAKULISSA


Go to the top of the List

M

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Maaviddapuram, mavitapuram Yapanaya Jaffna මහවිටපුර
MAHAVITAPURA
MadamarachchiVannimav Vavniya මැදමුරකිය
MAEDA-MURAEKIYA
Madampei Puttalama මාදමෙප ්
MADAMPE
Madduvil Yapanaya Jaffna මඩුවිල
MADUVILA
Madurankuli, Mathurankuli Puttalama මදුරන ්කුලිය
MADURANKULIYA
Mahamylankulam, Mahamallankulam Vavnimava Vavniya මහෙමීලවැව
MAHAMELAVAEVA
Maduvankulam, Maduwankulam, MatavankulamMooladoova Mullaitivu උපුල ්වන ් වැව
UPULVAN VAEVA
Mahanagapuram Ampare මහනාගපුර
MAHANAGAPURA
Mahaoya Ampare මහඔය
MAHAOYA
Maharambaikulam, Maharamaikulam Vavnimava Vavniya මහරඹවැව
MAHARAMBAVAEVA
Maharugiramai Sirigonakanda Trincomalee මහර ගිරාම
MAHARAGIRAMA
MahamailankulamYannimav Vavniya මහෙමීලවැව
MAHAMELAVAEVA
Mahaukulan kulama vannimava vavniya මහමුගලන ්වැව
MAHAMUGALAN VAEVA
Mahilankulam Vavnimava Vavniya මහිමවැව
MAHIMAVAEVA, VAKULA VAEVA
Mahiappitti, Mahiyappitti, MakiyappiddyYapanaya Jaffna මහියපිටිය
MAHIYAPITIYA
Mailaddi, Mayiliddy,Myliddyyapanaya Jaffna මහලියදද්   මයිලැදද්
MAHALIAEDDA, MAILAEDDA
Mayilang-koodalYapanaya jaffna මලි ගස ්ෙගාල ්ල
මයිල ෙගාල ්ල
MAILAGOLLA, MALIGASGOLLA
Maha Mayilang Kuulam Vavniya මහමුගලන ්වැව
MAHAMUGLAN VAEVA, MAHAMLIGAS VAEVA
Mayilagasthidar, mayilakastitar Ampare මලි ගස ්පිටිය
MALIGASPITIYA
Maligai, Malikei Vavnimav Vavniya මාලිගාව
MAALIGAVA
MailambaveliMadakalapuva Batticoloa මල ්අඹවැල ්ල
MAL-AMBA-VAELLA
Makilavettuvan, Mahilavettuvaan, MakizhavedduvaanMadakalapuva Batticaloa වකුලවැදද්
VAKULAVAEDDA
Malayadi Kanda ampare ඉලුක ්පිටිය
ILUKPITIYA
MalikeiMooladoova Mullaithivu මාලිගාව
MAALIGAVA
Mallakam Yapanaya Jaffna මල ්ලගම
MALLAGAMA, Malalagama
Mallikativu Sirigonakanda Trincomalee මාලිගාදූව
MALIGADOOVA
Malwattai Ampareමල ්වත ්ත
MALVATTA
Mamadu Vavnimava Vavniya මහමඩුව
MAMADUVA, MAHAMADUVA
Mampurai Puttalama මාමපුර
MAAMPURA
MamunaiYapanaya Jaffna මහමුන ්න
MAHAMUNNA, MAHAMUNA
ManalAru Mooladoova Mulaitivu වැලිඔය
VAELIOYA, WeliOya
ManalkaduYapanaya Jaffna වැලිකඩුව
VAELIKADUVA
Mandaitheevu, Mandaitivu Yapanaya Jaffna මඩදූව
MADADOOVA, MANDADOOVA
Mandur, Mandpur Madakalapuwa Batticaloa මන ්ඩපුර
MANDAPURA
Manipayi Yapanaya Jaffna මිනිෙප ්
MINIPAEE, minipaaya
ManirasakulamMadakalapuva Batticaloa මිනිරස ්වැව
MINIRAESVAEVA
Mankemi Madakalapuwa Batticaloa මහනාගම
MAHA NAGAMA, MAANAGAMA
Mankerni, MakernyMadakalapuwa Batticaloa මානකුරන
MAANAKURANA
Mankulam Mooladoova Mullaitivu මුුවාවැව
MUVAAVAEVA,   MAANAVEVA
Mankulam Sri Gonakanda Trincomalee මුුවාවැව
MUVAAVAEVA,   MAANAVEVA
Mannakandal Vannimav Vavniya ෙමානරක ්ක
MONARAEKKA
Mannankulam Vavnimava Vavniya මානවැව
MAANAVAEVA
Mannar Mannarama Mannar මාන ්ෙතාට
MANTHOTA, MANNARAMA
ManthikaiYapanaya Jafna මන ්ඩික ්ක
MANDIKKA
Marailuppaimooladoova Mullaitivu මාරමීය   ගැටමීය
MAARAMEEYA, GAETAMEEYA
Marakkarampalai, Marukkarampalai Vavnimava Vavniya මල ්ලකරන ්ෙපාල
MALLAKARANPOLA
Maranwadiyai,MaranvadiSri Gonakanda Trincomalee වරන ්වාඩිය
VARAN-VADIYA
Marathamunai Ampare බුරැතමුන ්න
BURUTHAMUNA, MARUTHAMUNNA
Maraviluppai, maraviluddai Vavnimava Vavniya මහවිල ්උඩ
MAHAVIL-UDA
MaravanpulavuYapanaya jaffna මාවන ්පලුව
MAAVANPALUVA
MaracciJapanaya Jaffna මරචචිරට
MARACHHIRATA
MarichchiKaddi, Marichchukkaddi Mannarama Mannar මිරිජ ්ජකඩ
MIRIJJAKADA, MIRIJJAKARA
Maruthamadu Vavnimava Vavniya බුරැතමඩුව
BURUTHAMADUVA
Maruthamunai,Marathamunai Ampare බුරැතමුන ්න
BURUTHAMUNNA, Burutha-amuna
Maruthankulam Vavnimava Vavniya බුරැතවැව
BURUTHAVAEVA
Maruthodai Vavnimava Vavniya බුරැත ඔය
BURUTHUOYA
Matavittikulam, Madaviddikulam, Mattavithikulam, Mathavuvaithakulam, Matavuvaittakulam Vannimava, Vavniya මැදවිටිවැව
MAEDAVITIVAEVA
Mathagal Yapanaya Jaffna මැටටගල
MAETTAGALA
Mattakkalappu Madakalapuwa Batticaloa මඩකලපුව
MADAKALAPUVA
MatauvainthankulamMooladoova [Mullaitivu]) උපුල ්වන ්වැව
UPULUVAN VAEVA
Mavadimunmari, Mavadi MunmariMadakalapuwa Batticaloa මහවැදි මුල ්ෙවිරිය
MAHAVAEDI - MULVAERIYA
MavadiodaiAmpare මහවැදිඔඩය
MAHAVAEDI-ODYA
Mavadippalli, MaavadippillaiAmpare මහවැදිපහල
මහවැදිපල ්ලිය
MAHAVAEDIPAHALA, MAHAVAEDIPALLIYA
Maveliturai Naedundoova Delft මාවැලිෙතාට
MAAVAELITHOTA
Mawadichenai, Mavadichenai Sirigonakanda Trincomalee මහවැදිෙහ ්න
MAHAVAEDIHENA
Mavidivembu, Mawidivembu, MavithivempuAmpare මහවැදිෙකාෙහාෙඹ <1-- කෙඩාල ්මාවිට-->
MAHAVAEDIKOHOMBE
Mavilaru, Mavil Aru Sirigonakanda Trincomalee මහවිල ්ඔය
MAVILOYA, MAHAVAELIOYA
Mavittapuram yapanaya Jaffna මාවිටපුර
MAVITAPURA
Maviddapuram, maavitapuram Yapanaya Jaffna මහවිටපුර
MAHAVITAPURA
Mayavan Aru Puttalam මීඔය
MEE OYA
Meesalai Yapanaya Jaffna මීසැල
MEESAELA
Melinchimunai Yapanaya Jaffna මදින ්නාමුන ්න
MADINNAMUNNA
MetikumbullaiMooladoova Mulativu මැටිකමමුල ්ල
MAETIKAM-MULLA
Mettukulam Mooladoova Mullaitivu ඉහලවැව
IHALAVAEVA
MinipaiYapanaya Jaffna මිනිෙප ්
MINIPAEE, maenikpaaya
Miravodai Madakalapuwa Batticaloa මීරවිට
MEERAVITA
Mirakkappannai Mannarama Mannar මිරි ජ ්ජ පැන ්න
MIRIJJAPAENNA
Mirusuvil Yapanaya Jaffna බඹරවිල,   මිරි දිය විල
BAMBARAVILA, MIRIDIYAVILA
MiyankulamValashena Valachchenai මියන ්වැව,   මහියන ්වැව
MIYAN-VAEVA, MAHIYANVAEVA
Mohaunthankulama, Mohunthnkulam, MohontankulamVannimava Vavniya මුහුන ්තැන ්නවැව
MUHUNTHAENNA VAEVA
Moondumurippu,Moonrumurippu Vavnimava Vavniya තුන ්කන ්ඩිය
THUNKANDIA, THUNMURAYA
Morakkottanchenai Madakalpuwa Batticaloa ෙමාරෙකාටෙහ ්න MORAKOTANHENA
Mottuvaram, Muhattuvaram Sri Gonakanna Trincomalee ලංකාපටුන
LANKAPATUNA, MUHUDUVARAMA
Mudalakkuli Puttalama මුදලිකුලිය
MUDALIKULIYA
Mudaliyakulam, Muthaliyakulam Vannimava Vavniyava මුදලියවැව
MUDALIYAVAEVA
Muthalikulam, MudalikkulamSriGonakanda Trincomalee ෙමාරවැව
MORAVAEVA
Muhamalaai, Muhamalai, Mukamalai Yapanaya Jaffna මුරමාෙල   මහකන ්ද
MURAMAALÉ MAHAKANDA
Muhathankulam Vavnimava Vavniya මහතැන ්වැව
MAHATHEANVAEVA
Mulankavil Giranikke, kilinochchi මූල ්ෙකාවිල
MOOLKOVILA
Mullativu, Mullaitivu Mooladoova Mullaitivu මූලදූව
MOOLADOOVA
MullikulamMannaram Mannar තිබටුවැව,   තිෙබාටුවැව
THIBBATUVAEVA, THIBBOTUVAEVA
Mullikulam Malai Ampare බටුවැ කන ්ද
BATUVAEVKANDA
Mullivaikkal Mooladoova Mullaitivu බටුගල
MULAGALA, BATUAGALA
Mulliyan, Mulliyaan Yapanaya Jaffna තිෙබාටුවන
THIBBOTUVANA
MulliyaditidalSriGonakanda Trincomalee බටුවන ්තුඩ
BATUVANTHUDA
MullikkandalMooladoova Mullaitivu බටුගන ්දර
BATUGANDARA
Mulliyawalai Molliyawalai,Mulliyavalai Mooladoova Mullaitivu තිෙබාටුවල
THIBBOTUVALA
MunsalYapanaya Jaffna මදුරැසාර<
MADURUSAARA
MundampiddiMannarama Mannar මුල ්ෙලපිටිය Mullepitiya
MundamuripuMannarama Mannar තුන ්කන ්ඩිය
THUNKANDIYA, MULMURAYA
Mundel Puttalama මුන ්තලම
MUNDALAMA, MUNTHALAMA
Muntiriveli, Munthiroveli Mannaram, Mannar මිදිවැල ්ල
MIDIVAELLA
Murakottanchanai Madakalapuwa Batticaloa මුරෙකාටෙහ ්න
MURAKOTAHENA
Murasumoddai Giranikke, kilinochchi මුරටුෙමාෙටි
MURATUMOTTÉ
Murunkan Mannarama Mannar මුදුන ්ගම
MUDUNGAMA
MuruthanaiMadalalapuva Batticaloa මුරතැන ්න
MURATHAENA
Murutumadu Mooladoova Mullaitivu බුරැතමඩුව
BURUTHAMADUVA
Muthaliyarkulam Vavnimava Vavniya මුදලිවැව
MUDALIVAEVA
Muthauyan Kaddakulam Vavnimava Vavniya බුරැතකැල ෑවැව
BURUTHAKAELAVAEVA
Mutur,Muttur Sirigonakanda Trincomalee මූදුතර,   ෙමා්දර
MOODUTHARA, MODARA, Mutugama, Girinuwara
Mutuaripputurai Mannaram මූදුසිප ්පිතර
MOODUSIPPITHARA
Myliddy,Mayiliddi, MailiddiYapanaya Jaffna මහලියදද්   මයිලැදද්
MAHALIAEDDA, MAILAEDDA

Go to the top of the List

N

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Nanaddan, Naanaaddan, naanaattanMannarama Mannar නානදද්න
NAANADDANA, Navanthanna
Nachikuda, Nachchikuda, Nachchikkuda, NatchikkudaGiranikke Killinochchi නාගතුඩාව
NAGATHUDAVA, NAKATHUDA
NaddanKandalVannimava Vavniya නැදකෙඩාල
NAEDAKADOLA
Nagar Kovil Yapanaya Jaffna නාගෙකා ්විල
NAGAKOVILA
NaidalnagarMooduthara Muttur නාගල ්නුවර
NAAGALNUVARA
Nainamadai Puttalama නාගමඩුව
NAAGAMADUVA
Nainamadu Vavnimava Vavniya නාගමඩුව
NAGAMADUVA
Nainativu, Nainathivu, Nayinativu Yapanaya Jaffna නාගදීප
NAGADEEPA
NakanagarMooladoova Mullative නාගනගර
NAGANAGARA
Nalladarankattu Puttalama නාලදාරකඩුව
NAALADAARAKADUVA
Nallur Giranikke, kilinochchi නල ්ලූරැව
NALLURUVA, YAHAPURA
Nallur Yapanaya Jaffna නල ්ලූරැව
NALLURUVA, YAHAPURA
Nambankulam, nampankulam mooladoova Mullativu සමබුදුවැව
SAMBUDUVAEVA
Namaloyai Ampare නාමල ්ඔය
NAMALOYA
Nanattan Mannarama Mannar නවන ්තැන
NAVANTHANA
Nanjundankarai Puttalama Puttlam ෙදවියන ්දර
DEVIANDARA
Naranthanai Yapanaya Jaffna නාරන ්තැන ්න
NAARANTAENNA, NAARANDENIYA
NaruvilikkulamMannarama Mannar බහුවරවැව
BAHUVARAVAEVA
Natchikkuda,Nachikuda Giranikke, kilinochchi නාගතුඩාව
NAGATHUDAVA
Natpitiyamunai Ampare හත්පිිිමුන
HATHPITIAMUNA
Nattandi Puttalama හත ්හන ්දිය,   නාත ්තන ්ඩිය
HATHHANDIYA NATHTHANDIYA
Navagirinagar Madakalapuwa Batticaloa නවගිරිනගර
NAVAGIRINAGARA
Navaly Yapanaya Jaffna නාවැල ්ල
NAAVAELLA
Navakkiri, Navarkiri Yapanaya Jaffna නවගිරි NAVAGGIRI
NavanturaiYapanaya Jaffna නවන ්දර
NAVANDARA
Navatkaddu Madakalapuwa Batticaloa නවත ්කඩුව
NAVATHKADUVA
Navatkuli Yapanaya Jaffna නවත ්තුඩුව
NAVTHTUDUVA
Navithanveli Ampare නාිටවැල ්ල
NAAVITAVAELLA
Nawaladi Giranikke, kilinochchi නාවල
NAAVALA
Nayanmarkaddu Yapanaya Jaffna නාරන ්මන ්කඩ
NAARANMANKADA
Nedunkandalmannarama Mannar නැදුන ්කෙඩාල NADUNKADOLA
Nedunkerney, Nedunkaerni, NedunkeniVavnimava Vavniya නැදුන ්කුරන
NADUNKURANA
Nedunkulam Vavnimava Vavniya නැදුන ්වැව
NADUNVEVA
NeduvarampuMannaram Mannar නැදිවරම
NAEDIVARAMA
Neerkozimpu, Negambo Halavatha Chilaw මීගමුුව
MEEGAMUVA
Neervely, Neelaveri Yapanaya Jaffna නීලවැල ්ල
NEELAVAELLA
Nelliyaddi Yapanaya Jaffna ෙනල ්ලියදද්
NELLIYADDA
Nelukal Madakalapuwa Batticaloa ෙනලුගල
NELUGALA
Nelukulam, Nelukkulam Vavnimava Vavniya ෙනලුන ්වැව
NELUNVAEVA
Neriyakulam Vavnimava Vavniya ෙනලුන ්වැව
NELUNVAEVA
NilavaraiYapanaya Jaffna නීලෙවෙහර
NEELAVEHERA, NILAAVARA
Nilaveli Sirigonakanda Trincomalee නිල ්වැල ්ල
NILVAELLA
Nintavur Ampare නින ්දපුර
NINDAPURA
NirveliYapanaya Jaffna මිරිවිල
MIRIVILA
NasiventivuMadakalapuva Batticoloa නදීපැන ්දූව
NADEE-PAEN-DOOVA
Niyankallikulam, Niankallakulam Madakalapuwa Batticaloa නියංගලාවැව
NIYAGALAVAEVA
Nochchimoddai Vavnimava Vavniya නිකෙමාෙටි
NIKAMOTTÉ
Norachcholai Puttalama ෙහාලෙගාල ්ල
HORAGOLLA
Nunavilyapanaya Jaffna අහුවිල
AHUVILA
NunakalPuguduthive Pungudiva තියුන ්ගල
THIUNGALA

Go to the top of the List

O
ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Odawelikulam, OdavelikulamMooladoova Mullaitivu මකුලුවැලිවැව
MAKULU-VAELI VAEVA
Oddamavadi, Oddaimavadi Madakalapuwa Batticaloa ඔත ්තන ් වාඩිය
OThThAN-VADIYA
Odduchudan,Oddusuddan,Oddusudan,Oddichuddan Mooladoova Mullaitivu ඔත ්තන ්තුඩාව
OThThAN-THUDAVA
Oddupeliyapanaya Jaffna උඩුපැල ්ල
UDUPAELLA
Odiyamalai, Otiyamalai, Othiyamalai Mooladoova Mullaitivu උත ්තියකන ්ද
UTHTHIYAKANDA
Odivettikulam Vannimava Vavniya උඩවැදද්වැව
UDAVAEDDAVAEVA
OkantaiYala කන ්ද OKANDA
Olumadu Vavnimava Vavniya ලුමඩුව
OLUMADUVA
Oluvil Ampare ලුවිල
OLUVILA
Omanthai, Omantai Vavnimava Vavniya මන ්ද OMANDA

Go to the top of the List.

P

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
PaalamPoddaaruSriGonakanda Trincomalee බලන ්ෙබාඩ අාර
BALANBODA ARA, BALANGODA ARA
Pachchilaipalli, Periya Pachchilai Pallai Giranikke, kilinochchi පත ්තිරපහල
PATHTHIRAPAHALA
PadahuthuraiMannarama Mannar පාරැෙතාට
PAARUTHOTA
Padavikulam, PathavikkulamANURADHAPURA district පදවිවැව
PADAVIVAEVA
Paddanichipuliyankulam Vavnimava Vavniya පදන ්තෙකාටිවැව
PADANTHA-KOTIVAEVA
Paddippalai,PadippaliAmpare ගල ්ඔය
GALOYA
Paddikudiruppu, PattikudiruppuVannimava Vavniya පත ්කුලිස ්ස
PATHIKULISSA, PADIKULISSA
Padiennakulam, Padiannakulam, Patiannakulam Madakalapuwa Batticaloa පද ියන ්ත වැව
PADIYANTHA VAEVA
PaddiruppuMadakalapuwa batticaloa පද ිරිස ්ස
PADIRISSA
PadivettikulamVannimava Vavniya පරිවාස වැව
PARIVAASAVAEVA
PaduvankaraiMadakalapuva Batticaloa පදද්ක ්කර
PADDAKKARA
Palachenai madakalapuwa Batticaloa පාලෙහ ්න, පහලෙහ ්න
PALAAHENA, PAHALAHENA
Palachcholai Madakalapuwa batticaloa පහලෙගාල ්ල
PAHALAGOLLA
PalaiYapanaya Jaffna පාල ්ල, පලුව
PAALLA, PALUVA
Palayadithona, Palaiyadittona, Paalaiyadiththoa'naa Madakalapuva Batticaloa පලුෙදාෙහාන
PALUDOHONA
Palaikkallu Vannimava Vavniya පලුගල ්ල
PALUGALLA
Palaikkuli, Paalaikkuli Mannaram Mannar පලුකුලිය
PALUKKULIYA
Palaimoddai Vannimav Vavniya පලුෙමාෙටි
PALUMOTTÉ
Palaimoddai,PalaikoddaiMooladoova Mulativu පලුෙමාෙටි
PALUMOTTÉ, PALUKOTTÉ
Palaitalvu Mannarama Mannar පලු තලාව
PALUTALAAVA
Palaiyadikkulam Mannarama Mannar පලුයාවැව
PALUYAAVAEVA
Palaiyatisirukkulam, Palaiyadisirukkulam Mannarama Mannar පලුරාජවැව
PALURAAJAVAEVA
Palaly, Palali Yapanaya Jaffna පලුයාල
PALUYALA
Palamoddai,Palmottai Vavnimava Vavniya පලාෙමාෙ
PALAMOTTÉ
Palampiddy Mannarama Mannar පැලුපිටිය
PAELUMPITIYA
PalampoddaruSri Gonakanda Trincomalee පලුෙපාත ්ඔය
PALUPOTHOYA
Palamunai Ampare පහලමුන ්න
PAHALAMUNNE
Palavi, Pallawi,PaalaaviPuttalama Puttlam පලාව
PALAAVA
Palayadithona, PalaiyadittonaMadakalapuva, Batticaloa පලුෙදාෙහ්න PALUDOHONA
Pallai Giranikke, kilinochchi පැහැල ්ල
PAEHAELLA
Pallaikkaadu, Pallikaadu Ampara විහාරකැෙල ්
VIHARAKAELE
Pallikudiyiruppu, PallikkudiyiruppuGokanna(Trinco), Ampare පහලකුලිස ්ස
PAHALA-KULISSA, Palli-kulissa
Palliwasalturai, Pallivaasalthurai Puttalam පරිවාසලෙතාට
PARIVASALATHOTA, Pahala-vaasalthota, Palli-vasalthota
PallivasalveliMannarama Mannar පහලවාසලවැල ්ල
PAHALA-VAASAL-VAELLA, PALLI-VAASAL-VAELLA
Palukamam, Palugamam Madakalapuva Batticaloa පලුගම
PALUGAMA
Pammivedduvan Madakalapuwa Batticaloa පැනිෙවදද්ුව
PANIVEDDUVA
Pampaimadu Vavnimava Vavniya බඹමඩුව
BAMBAMADUVA
Panankamam, Panamkamam Mankulama පහන ්ගම
PAHANGAMA
Pandarikulam Vavnimava Vavniya බන ්ඩාරවැව
BANDARAVAEVA
Pandaterippu Yapanaya Jaffna බන ්ඩාරපත ්තුව
BANDARAPATTUVA
Pandiruppu Ampare බන ්ඩාරපත ්තුව
BANDARA-PATTUVA, BANDARIPPUVA
PanemiyankulamMooladoova Mulativu ලුනුවිල වැව
LUNUVILAVAEVA
Panichankemi, Panichchankeni, -kerni Madakalapuwa Batticaloa තිඹිරිකැන ්න, පනික ්කගම
THIMBIRIKAENNA, PANIKAGAMA
Panikkaniravi, PenikaneeraviVavnimava Vavniya පනික ්කන ්ඉරැව, තිඹිරි තී රැව
Thimbiritheeruva PANIKKANIRUVA
Panikkankulam Giranikke Kilinochchi පනික ්කන ්වැව
PANIKKANVEVA
Panichchaikkulam Mannarama Mannar තිඹිරිවැව,   පනික ්කවැව
THIMBIRIVAEVA, PANIKKAVEVA
Pankudavely, Pankudaveli Madakalapuwa Batticaloa පන ්ෙගාඩවැල ්ල
PANGODAVAELLA
Pankulam Sirigonakanda Trincomalee පැන ්වැව
PAENVAEVA
Pannai Yapanaya Jaffna පැන ්න
PAENNA
Panrikeithakulam,Pandikkeitakulam Vavnimava Vavniya බැංද ිකැිවැව
BANDIKAETIVAEVA
Pappamoddai (Mannarama Mannar පබබෙමාෙටී PABBAMOTTE
Paranaddakallu Vavnimava Vavniya බලනැදිගල ්ල
BALANAEDIGALLA
Paranattakulamvavnimava vavniya ෙබරනාදවැව
BERA-NAADA-VAEVA
Parankiamadu Madakalapuva Batticaloa පරන ්ගිමඩුව
PARANGIMADUVA
Parangikkulam Mannarama Mannar පරන ්ගිවැව
PARANGI-VAEVA
Parankikamam Mannaram Mannar පරන ්ගිගම
PARANGI-GAMA
Paranpanjan, Paranpanthan Sri Gonakanda Trincomalee පරනපැන ්තැන ්න
PARANA-PAEN-THAENA
Paranthan, Parantan Giranikke, kilinochchi පුරන ්තැන ්න
PURANTHEANNA
Paranthan Vavnimava Vavniya පුරන ්තැන ්න
PURANTHAENNA
ParasangkulamMannarama පුලස ්වැව
PULASVAEVA, PARASANGVAEVA
ParavaveliMannarama පරවවැල ්ල
PARAVAVAELLA
Pasikudah, Passikuda,PassekudahMadakalapuwa batticaloa පාසිතුඩාව
PAASITHUDAVA
PatchenaiMadakalapuwa Batticaloa බටෙහ ්න
BATAHENA
PaddiapuliyankulammalaiVannimava Vavniya මහසියඹලාවැව කන ්ඩිය
MAHA SIYAMBALA VAEV-KANDIYA
PattiniyamakilankulamVavnimava Vavniya පත ්තිනිමහිමවැව
PATTINIMAHIMAVAEVA
PavanaiSri Gonakanda Trincomalee ෙප ්ෙහ ්වනය
PEHEVANAYA
Pavatkulam, Pavkkulam Vavnimava Vavniya පවත ්තවැව
PAVATTAVAEVA
Pavattaikulam, PavatkayikkulamPuhulmotte Pulmodei පවත ්තවැව
PAVATTAVEVA
Peraru Sri Gonakanda Trincomalee නාඔය
NaaOya
Periyakaddu Vavnimava Vavniya මහකඩුව
MAHAKADUVA
Periyakallar Madakalapuwa Batticaloa මහගල ්අාර
MAHAGALAARA
PeriyakulamMooladoova Mullativu මහවැව,   මානවතු වැව
MAANAVATHUVAEVA, MAHAVAEVA
PeriyakulamGokanna Trincomalee විල ්ගෙවෙහර
VELGAMVEHERA, GAMVEHERA
Periyakunchikulam Mannarama Mannar මහ කුන ්චවැව
MAHAKUNCHAVAEVA
Periyamadhu Mannarama Mannar මහමඩුව
MAHAMADUVA, MAHAMMAVA
Periyamariluppai, Periyamara Mooladoova Mullaitivu මහීය
MAHAMEEYA
Periyaneelavanai Ampare මහනීලවනය
MAHANEELAVANAYA
Periyaparanthan Giranikke, kilinochchi මහපුරන ්තැන ්න
MAHAPURANNTHEANNA
Periyaporativu Madakalapuwa Batticaloa මහෙබාරදූව
MAHABORADOOVA
Periyapuliyankulam Vavnimava Vavniya මහසියඹලාවැව
MAHASIYAMBALAVEVA
Periyapuliyankulammalai Vannimava Vavniya මහසියඹලාවැව කන ්ඩිය
MAHA-SIYAMBALA-VAEVKANDIYA
Periyapullumalai Madakalapuwa Batticaloa මහ බුලු කන ්ද
MAHABULUKANDA
Periyathampanai Vavnimava Vavniya මහදංපෙන ්,   මාදංෙප
MAHADAMPANE, MAADAMPE
Periyaulukulam Vavnimava Vavniya මහඉලුක ්වැව
MAHAILUKVAEVA
Pesalai Mannarama Mannar ෙබරල BERALA
Pillaiyaradi Madakalapuwa Batticaloa පිහිල ්ලයාර
PIHILLAYARA
PilikulampamMooladoova Mullaitivu ෙමානරකලපුව
MONARAKALAPUVA
Piramanalankulam Vavnimava Vavniya පියමනරන ්වැව
PIYAMANARANVAEVA
Point Pedro Yapanaya Jaffna ෙප ්රැතුඩුව
PEDURU THUDUVA
PokkarvanniMannarama Mannar පුදුකරවනය
PUDUKARAVANAYA
Pomparippu,Pomparippuwa Puttalama Puttlam රන ්පරිත ්ත
RANPARITHTHA
Ponnaveli Giranikke, kilinochchi රන ්වැල ්ල
RANVAELLA
Poonagar Sri Gonakanda Trincomalee මහින ්දපුර
MAHINDAPURA
Poornaryn, Pooneryn Giranikke, kilinochchi පුරන ්න
PUNRANNA
Poovarasankulam,Puvarasankulam, Puwarasankulam Vavnimava Vavniya සූරියවැව
SOORIYAVAEVA
Poovarasantivu, Poovarasanthevu,Puvarasantivu Madakalapuwa Batticaloa සූරිය දූව
SOORIYADOOVA
PoramaduSri Gonakanda Trincomalee ෙපාර මඩුව
PORAMADUVA
Pottanai, Poththanai Madakalapuva, Batticaloe ෙපාතුතැන ්න
POTHUTHAENNA
Pottuvil Ampare ෙපාතුවිල, ෙබා ්දිවාල
POTHUVILA, BODHIVALA
Pudukottai, Puthukottai Gantale Kantalai අලුත ්ෙකා ්ටෙට
ALUTHKOTTE
PudukudiruppuYapanaya Jaffna අලුත ්කුලිස ්ස
ALUTHKULISSA
Puduvaikadu, Pudawaikadu, PuthivaikadduSriGonakand, Trincomalee සාගරපුර
SAAGARAPURA
Puliyantivu Madakalapuwa Batticaloa} ෙකාටිදූව
KOTIDOOVA
PuliyankulamSri Gonakanda Trincomalee සියඹලාවැව
SIYAMBALAVAEVA
Puliyankulam Vavnimava Vavniya සියඹලාවැව
SIYAMBALAVEVA
Pullawali Giranikke, kilinochchi පුහුල ්වැල ්ල
PUHULVAELLA
PullimulaiMadakalapuva Batticaloa එලුවමුල ්ල
ELUVAMULLA
Pulumalai, Pullumalaimadakalapuva Batticaloa තනකන ්ද
THANAKANDA
Pulmoddai,Pulmuddai Sirigonakanda Trincomalee පුහුල ්ෙමාෙටි
PUHULMOTTÉ
Puluddumanoddai, Puluddumaanoadaimadakalapuva Batticaloa මීමින ්ඔඩය
MEEMINODAYA
Pulukunavai madakalapuva Batticaloa ෙවෙහරගල ්කන ්ද
VEHERAGALKANDA
PunanaitupeMadakalapuwa Batticaloa ෙදාඹටුව
DOMBATUVA
PuloliYapanaya Jaffna පුහුල ්එලිය
PUHULELIYA
Pungudutivu Yapanaya Jaffna පුන ්ග ද ිව
PUNGADIVA, PUNGUDUTHITHA
PunnainiraviGiranikka, Killinochchi ෙදාඹෙවල   පුන ්නාගෙවල
DOMBAVELA, PUNNAAGAVELA
Punnalai, PonnalaiYapanaya Jaffna ෙදාඹෙප ්,   පුන ්නාග
DOMBAPE, PUNNAAGA
Punnalakadduvan,Punnalai Kadduvan, Yapanaya Jaffna ෙදාඹකඩුව
DOMBAKADUVA, PUNALAKADUVA
Punochchimunai Madakalapuwa Batticaloa නිකගස ්මුන ්න
NIKAGASMUNNA
Puthukkudiyiruppu,Pudukaduirippu, Putukkudi.. Mooladuwa Mulathivu අලුත ්කුලිස ්ස
ALUTHKULISSA
Puthukudiyiruppu,Puthukkudiyiruppu Madakalapuwa Batticaloa අලුත ්කුලිස ්ස
ALUTHKULISSA
Puthukulam Vavnimava Vavniya අලුත ්වැව
ALUTHVAEVA
Puthuvedduvan Mooladoova අලුත ්වැදද්
ALUTHVAEDDA, ALUTH-VEDDUVA
Puthuvilankulam Vannimava Vavniya ෙපාතුවිල ්-වැව
POTHUVILVAEVA
Puttalam Puttalama පුත ්තලම
PUTTALAMA
Putur, puttur, Puthur Yapanaya Jaffna බුත ්පුර,   අලුත ්නුවර
BUTHPURA, ALUTHNUVARA
PuvarasankulamVannimava Vayniya සූරියවැව
SOORIYAVAEVA


Q
Go to the top of the List
R


ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
RajamittakaiMooladoova Mulativu රාජ ිටටක RAJAMITTAKA

Go to the top of the List
S

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Sainthamalai Sainthimalai Madakalapuwa Batticaloa රහත ්ගල
RAHATHGALA
Sainthamaruthu, Saintamaruthu Madakalapuwa Batticaloa සාරෙනල ්ලිය
SAARANELLIYA
Salampaikulam Vavnimava Vavniya හැලඹවැව
HAELAMABAVAEVA
Saliyaveva Puttalama සාලියවැව
SALIYAVAEVA Saaliyavaeva
Samalankulam Vavnimava Vavniya සමනැලවැව
SAMANALAVAEVA
Sampaltivu Sirigonakanda Trincomalee ිපත ්දූව
SAMPATDOOVA
Sampur, Sampoor Sirigonakanda Trincomalee ෙසා ්මපුර
SOMAPURA saamapura
Sambilithurai Yapanaya Jaffna දඹෙකාලපටුන
DAMBAKOLAPATUNA, JAMBUKOLAPATUNA
Samanthurai, SammanthuraiAmpare සමන ්තර
SAMANTHARA, SAMANTHOTA
Sandilipayi, Sandilippai, Chandilipai Yapanaya Jaffna සන ්දිලිෙප ්
SANDILIPAE
Sandiveli, SanthiveliMadakalapuva Batticaloa කන ්දවැල ්ල
KANDAVAELLA
Sangamankandai Potuvila Pottuvil සංගමකන ්ද
SANGAMANKANDA
SangarathaiYapanaya Jaffna සංගාරද
SANGAARADA
Sangupitty Yapanaya Jaffna රංගපිටිය
RANGAPITIYA
Sankanai, ChankanaiYapanaya Jaffna චන ්දෙන
CHANDANE
SankuveliYapanaya Jaffna සංකවැල ්ල
SANKAVAELLA
Saravanai Uruthota Island -Jaffna සාරවනය
SAARAVANYA
Sasthirikoolankulam Vavnimava Vavniya සතරෙකා ්න වැව
SATHARAKOONAVAEVA
Semamadhu Vavnimava Vavniya සීමාමඩුව
SEEMAMADUVA
SathurukondavilMadakalapuva Baticaloa සතුරැකන ්ද විල
SATHURUKANDAVILA
SavalkattuYapanaya Jaffna කුකුල ්කැෙල ්
KUKULKAELE
SavukkadyMadakalapuva Batticoloa කිවුල ්කර
Kivulkara
Sembimalei, Sembimalai, Sembumalai Puhulmotte Pumodei කිනිහිරිෙවෙහර
KINIHIRIVEHERA, SEMBAKANDA
Sempankundu Giranikke, kilinochchi රත ්දු මල
RATH-DUMMALA
Seruwilai Sirigonakanda Trincomalee ෙස ්රැවිල
SERUVILA
Sillalai Yapanaya Jaffna ක දුර
KADURA, SILAALA
Silavaturai Mannarama කිරවතර
KIRAVATARA, SILAVATHORA
Sinnadampan Vavnimava Vavniya ෙපාි ෙදා ෙප ්
HINNADOMPE, PODIDOMPE
Sinnapuwarasankulam, Sinnapoovarasankulam Mooladoova Mullaitivu කුඩාසූරියවැව
KUDAA-SOORIYAVAEVA
Sinnasippikulam Vavnimava Vavniya ෙපාඩිසිප ්පිවැව
PODISIPPIVAEVA
Sirajnagar Sirigonakanda Trincomalee සිරිරාජනගරය
SRI-RAJA-NAGARAYA
Sirambiadi Puttalama හරඹපිටිය
HARAMBAPITYA
Siripurai Ampare සිරිපුර
SIRIPURA
Siruppiddy Yapanaya Jaffna කරඹපිටිය,   කුරැපිටිය
KARAMBAPITIYA, KURUPITIYA
SiruvilanYapanaya Jaffna කරඹවිල
KARAMBAVILA
Sithankemy Yapanaya Jaffna සීතාගම
SITAAGAMA
Sittandi Madakalapuva Batticoloa හික ්කන ්ඩිය
HIKKANDIYA
Somapurai Sirigonakanda Trincomalee ෙසා ්මපුරය
SOMAPURAYA
Sooduventhapulavu Vavnimava Vavniya සුදුවන ්ෙපාලව
SUDUVANPOLAVA
Soodaikudai Sirigonakanda Trincomalee චූඩතුඩාව
CHUDATHUDAVA
Soranpattu Giranikke, kilinochchi ෙහාරන ්පත ්තුව
HORANPATTUVA, SORANPATTUVA
Sodayankulam, SodiumkulumMadakalapuva Batticaloa ෙයා ්දයවැව
Yodayaveva
Sodiyankattukarei Mannarama Mannar ෙයා ්දයන ්කැනුකර
YODAYAKAENUKARA
Sonakasalampaikkulam Vavnimava Vaniya සුනකහැලඹවැව
SUNKA-HAELAMBA-VAEVA
Sudolaipidai, Sutholaipitai Mannarama Mannar සිතුල ්පිටිය
SITULPITIYA
Sungavilia Polonnaruwa හුන ්ග විල
HUNGAVILA
Suthumalai Yapanaya Jaffna සුදුකන ්ද
SUDUKANDA
SuduventapulavuVavnimava Vaniya සුදුවන ්ෙපාලව
SUDUVANPOLAVA
Suriyatevarkaddaikkadu Mannaram Mannar සූරියෙදි රක ්කඩුව
SURIYADEVIRAEKKADUVA
SuruvilYapanaya Jaffna ෙසාෙරාවවිල
SOROVVILA

Go to the top of the List

T

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Tadikkulama Vannimava Vavniyava හැිවැව
HAEDIVAEVA
Tandiyadi, Thaandiyadi Madakalapuva Batticaloa සුනිත ්තපුර
SUNITHTHAPURA
TadduvankoddaiYapanaya Jaffna ෙදදූව ෙකා ්ටෙට
DEDDUVAKOTTE
TaiyiddiYapanaya Jaffna ජාීදිය
JAAVEEDIYA
ThalaiadyYapanaya Jaffna තලවාඩිය
TALAVAADIYA
Talaimannar Mannarama Mannar මන ්නාරන ්ෙතාට
MANNARAMTHOTA, Thalemannarama
TalavaiMadakalpuva baticaloa තලාව
TALAVA
Talawilai Puttalamaතලවිල
TALAVILA
TampakamamYapanaya jaffna තමිඹගම TAMBAGAMA, Tambagomuva
Tampalakamam Sirigonakanda Trincomalee තමනාෙතාට,   තමිඹලගම
TAMANAATHOTA, TAMPALAGAMA
Tanmakkeni, Thanmakkeni Giranikke, kilinochchi තමිඹ කන ්නිය
TAMBAKANNIYA
Tandikkulam, Tantikkulam, Tanntikulam Vannimava Vavniya බුලුවැව
BULUVAEVA
Tannimarippukulam, TanimarippukulamMooladoova Mulativu දියමලන ්වැව
DIYAMALAN VAEVA
Tantirimalai, Thanthirimale Anuradhapura රන ්සිරිමාෙල ්
RANSIRIMAALE
Tanton Kovil Madakalapuva Batticaloa බුදුවිහාෙර
BUDU VIHARE
ThanakkilippuYapanaya Jaffna රනෙකලිය
RANAKELIYA
ThankkarukuruchchiYapanaya Jaffna දුනුකාර කුලිස ්ස
DUNUKAARAKULISSA
Tellippalai, Thellippazhai, Thelippali Yapanaya Jaffna ෙතලිෙපාල, ෙතීරිෙපාල
THELIPOLA, THERIPOLA
Thambaddy Yapanaya Jaffna ගමිබැදද්
GAMBAEDDA
Thambiluvil Ampare තැඹිලිවිල
THAMBILIVILA
Thandikulam Vavnimava Vavniya දන ්ඩ වැව
DANDAVAEVA
Thannamunai Madakalapuwa Batticaloa දනමුන
DANAMUNA
Thanthirimale, Tantirimalai Anuradhapura රන ්සිරිමාෙල ්
RANSIRIMAALE
ThattantotamYapanaya Jaffna නවන ් දන ්ෙතාට
NAVANDANTHOTA
Thavarakulam Madakalapuwa batticaloa තාරවැව
THAVARAVEVA
Tharapuram, Tarapuram Mannarama Mannar තාරපුර
THARAPURA
Thavady Yapanaya Jaffna තමිඹදිය
THAMBDIYA, THAVADIYA
Theekavapi Ampare දීගවාපි
DIGHAVAPI, DEEGAVAAPI
Thenmaradchi Yapanaya Jaffna ෙහ ්න මුරචචිය
HENAMURACHCHIYA
TettakkuliMannarama Mannar කැ ටකුලිය
KAETAKULIYA, GAETAKULIYA
TettavadimarutankulamMannarama Mannar කැ ටමැටිකුඹුෙරවැව
KAETA-MATI-KUMBURE-VAEVA
Thettativu,Tettativu Madakalapuwa Batticaloa කැ ටදූව,   ඉංගිනිදූව
KAETADOOVA, INGINIDOOVA
Thikkodai Madakalapuwa Batticaloa හික ්ෙගාඩ
HIKGODA
Thamilakulam Mannarama Mannar දමිලවැව
DAMILA-VAEVA
Thimilatheevu, Thimilathiv Madakalapuva Batticaloa දමිලදූව
DAMILADOOVA
Thirupalugamam Madakalapuwa Batticaloa හිරිපලුගම
HIRIPALUGAMA, SIRIPALUGAMA
ThirumangalaiSriGonakanda Trincomalee සිරිමන ්ගලම
SIRIMANGALAMA
Thirunelveli Yapanaya Jaffna සිරිී වැල ්ල
SIRI-VEEVAELLA
Thondaimanaru Yapanaya Jaffna ෙතාන ්ඩමන ් ඔය
THONDAMANOYA
Thonikal, Tonikal,TonigalaVannimava Vavniya ෙතා ්නිගල, ඔරැගල
THONIGALA, ORUGALA
Toppikal Madakalapuva Batticaloa ෙතාප ්පිගල
THOPPIGALA
Thuraineelavanai Madakalapuwa Batticaloa සිරිනීලවනය
SIRINEELAVANAYA
Thirikunamalei Sirigonakanda Trincomalee ෙගා ්කන ්න
සිරිෙගා ්නකන ්ද
GOKANNA, SIRIGONAKANDA
ThumpalaiMadakalpuva Batticaloa තුୃ පලාව,   තිඹිරිය
THUMPALAAVA, Thimbiriya
Thumpalancholai, Thumpalagncholai, TumpalanchcholaiMadakalpuva Batticaloa තුୃ පලාෙගාල ්ල
තිඹිරිෙගාල ්ල
THUMPALAAGOLLA, Thimbirigolla
Thunukkai, Tunukkai Mooladoova Mullaitivu දුනුකාව
DUNUKAVA, DUNUKEYYAVA
Thuvarimottai, TuvarimoddeiMooladoova Mullaitivu ෙතාරෙමාෙටි
THORAMOTTÉ, THORAMADÉ
Tiriyayi, Thiriyay Sirigonakanda Trincomalee සිරියාය,   තිරියාය
SIRIYAYA, THIRIYAYA
Tiruketheeswaram (temple) Mannarama Mannar සිරි ෙකත ්ඉසුර (ෙකා ්විල)
සිරි ෙක ්තීස ්වරම SIRIKETH-ISURA, (kovila)
SIRIKETHISVARAMA
TirukovilAmapre සිරිෙකා ්විල,   කන ්දපැන ්නෙතාට
SIRIKOVILA, KANDAPANANTHOTA
Tirumangalai, Thirumanagalai, Tirumangalavai Sri Gonakanna Trinkomalee සුෙන ් ත ්රා වැව
SUNETHRA VAEVA
Tissamalei Yapanaya Jaffna තිසාමලුව
TISSAMALUVA
TolpuramYapanaya Jaffna තාලපුර
THALAPURA
Toppur Sirigonakanda Trincomalee තූපපුර
THUPAPURA, STUPAPURA
Tunnalai, Thunnalai Yapanaya Jaffna තුන ්නල
THUNNALA

Go to the top of the List

Uෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Udayarkaddu Mooladoova Mullaitivu උඩයකඩුව
UDAYAKADUVA
Udappu Puttalam Puttlam උඩප ්පුව
UDAPPUVA
UdimbikulamAmapare උඩිඹි වැව
UDIMBIVAEVA
Uduppiddy, Uddupiddi Yapanaya Jaffna උෟරපිටිය URAPITIYA
Uduththrurai Yapanaya Jaffna උඩතර, උඩෙතාට
UDATHARA, UDUTHORA
Uduvil Yapanaya Jaffna උඩුවිල
UDUVILA
UilankulamMannarama Mannar විල ්ගමිවැව
VILGAMVAEVA
Ullukkulam, UlukkulamVannimava Vavniya ඉලුක ්වැව
ILLUKVAEVA
Unchalkatty, Unjalkattu Mooladoova Mulativu; Vavniya හුනුගල ්කට ටි
HUNUGALKATTIYA
Unnichchai Madakalapuwa Batticaloa උෟරිස ්ස
URRISSA, URAHISSA
UppukulamVannimava Vavniyava කිවුල ්වැව
KIVULVAEVA
UraniyMonaragala, Bintenna උෟරනිය
URANIYA
Urezhu Yapanaya Jaffna උෟරිස ්ස
URRISSA
UreluYapanaya Jaffna උෟරැඑලිය
URUELIYA
Uridyawa Puttalama හිරිදියාව
HIRIDIYAVA
Uriyan Giranikke, kilinochchi හිරියාල
HIRIYAYA
Urumpirai Yapanaya Jaffna උෟරමපිල
OORAMPILA, HOORAMPILA
Uruthirapuram Giranikke, kilinochchi ගුරැසිරිපුර
GURUSIRIPURA
Usan Yapanaya Jaffna අවුසල
AVUSALA
Uyilankulam Madakalapuwa Batticaloa ෙගාවින ්නාවැව
GOVINAVAEVA

Go to the top of the List
V


ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Vadamarachchi,Vadamaradchi,Vedamarachchi, Vatamaracci Yapanaya Jaffna වැදි මුරැකිය
VAEDDIMURAEKIYA
Vadamarachchi Mooladoova Mullaitivu වැදි මුරැකිය
VAEDI-MURAKIYA
Vadaliyadaippu Yapanaya Jaffna වැදිලියදද්
VA'DILIYADDA
Vaddakandal Madakalapuwa Batticaloa වැදද්කන ්ද
VAEDDAKANDA
Vaddakkachchi Giranikke, kilinochchi වැදද්කචචිය
VADDAKACHCHIA
VaddumkadduYapanaya Jaffna වැදමන ්කඩුව
VAEDAMANKADUVA
Vadukoddai, Vaddukkoddai Yapanaya Jaffna බටෙකා ්ටෙට
BATAKOTTE
Vairavapuliyankulama Vavnimava Vavniya වයිරෙකාිවැව
VAIRAKOTIVAEVA
Vakaneri, Vahaneri Madakalapuwa Batticaloa වහෙනරිය
VAHANERIYA
Vakarai, Vaharai SiriGonakanda Trincomalee වාක ෙර්,   විහාෙර
VAAKARE, VIHARE
Valaichenai Madakalapuwa Batticaloa වලස ්ෙහ ්න
VALAS-HENA
Valaippadu Giranikke, kilinochchi වලපාත
VALAPAATHA
Valalai, Valalaay Yapanaya Jaffna ෙවරැල ්ල,   ෙදාෙහාමැටිය
VAERALLA, DHOMAETIYA
Valalai, Valalaay Mannarama, Mannar ෙදාෙහාමැටිය
DHOMAETIYA
Vallikaman Yapanaya Jaffna වැලිගම
VAELIGAMA, Valukagama
Vallipuram Yapanaya Jaffna වැලිපුර
VAELIPURA, Bandakara-Aethana
Valukkiaru, VallukkiaaruYapanaya Jaffna වාලුකඅැල,   වාලුකඅාර
VAALUKA-AELA, VAALUKA-ARA
Valvettithurai, Valvedditturai,Vellvettithurai, Yapanaya Jaffna වැලිවැටිතර
VAELIVAETITHARA
Valvetty Yapanaya Jaffna වැලිවැටිය
VAELIVAETIYA
Vanathawilluwa Puttalama වනාතවිල
VANAATHAVILA
Vankalai Mannarama Mannar වක ්කල
VAKKALA
VannankeniYapanaya Jaffna වන ්නකැන ්න
VANNAKAENNA
Vannankulam Yapanaya Jaffna වන ්නරවැව,   වන ්නන ්වැව
VANNARA-VAEVA, VANNANVEVA
Vannarponnai Yapanaya Jaffna වඳුරපැන ්න,   වානරපැන ්න
VANDURUPAENNA, VAANARAPAENNA
Vantharumoolai, Vandaramoolai,Vantharumoolai Colony Madakalapuwa Batticaloa වඳුරමුල ්ල,   බන ්ඩාරමුල ්ල
VANDURUMULLA, BANDARAMULLA, BANDARAGAMA
Vannathi PalamSriGonakanda Trincomalee සමනැලඅමුන
SAMANAELA AMUNA
Varany Yapanaya Jaffna වලාන,   වරාන
VALAANA, Varaana
Vasavilan Yapanaya Jaffna වාසවිල
VAASAVILA
Varanai IyattaliYapanaya Jaffna වරන ් යටටල
VARAN-YATTALA
Varikottur, Warikkottur Vannimava Vavniya වරි ගනම පුර
VARIGANAM PURA
Vathiry Yapanaya Jaffna වහිර
VAHIRA
Vatharawathai, Vatharawathaljaffna Yapanaya වාසලවත ්ත,   කැකුරැවත ්ත
VASALVATTA, KAEKURUVATHTHA, MASANVATHTHA
Vattappalai, Vattarappalai, Wattraipalai Mooladoova Mulative යාත ්රෙපාල
YAATRAPOLA
Vavunakkulam Mooladoova Mullaitivu වන ්නිවැව
VANNIVAEVA
Vavnative, Vavunativu, VavunathivuMadakalapuwa Batticaloa වන ්නිදූව
VANNIDOOVA, Vavniduva
Vavuniya Vavnimava Vavniya වන ්නිමාව
VANNIMAVA
VavnikulamYapanaya Jaffna වන ්නිවැව
VANNIVAEVA
Vavnikulam Mooladoova Mulathivu වන ්නිවැව
VANNIVAEVA
Veddikkinaramalai, Vadukkamalai,Vedukinarmalai mooladoova Mulaitivu වැිකින ්නරකන ්ද
VAEDIKINNARA KANDA,
vaddamana kanda
VeddukkaduYapanaya Jaffna වැවුමකඩුව
VAEVUMKADUVA
Vedivaithakallu Vavnimava Vavniya වැඩවස ්ගල ්ල
VAEDAVASGOLLA
Velanai Yapanaya Jaffna ෙබල ්ලන
BELLANNA
Velankulam Vavnimava Vavniya ෙබල ්ලන ්වැව
BELLANVEVA
Velikkandai Giranikke, kilinochchi වැලිකන ්ද
VELIKANDA
Velikulam Vavnimava Vavniya වැලිවැව
VELIVEVA
Vellamanal Sirigonakanda Trincomalee වැලිවැල ්ල
VAELIVAELLA
Vellankulam Mannarama Mannar ෙබල ්ලන ්වැව
BELLANVEVA
Vellavely Madakalapuwa Batticaloa වැලිවැල ්ල
VAELIVELLA
Veloor Sirigonakanda Trincomalee ෙවල ්ගම
VELGAMA
Veerancholai Madakalapuwa Batticaloa ීරෙගාල ්ල
VEERAGOLLA
Veerappanumaduva, VeerapanmaduMooladoova Mullaitivu ීරපැනුම මඩුව
VEERA-PAENUM-MADUVA
VeppankulamVannimava Vavniya ෙකාෙහාඹවැව
KohombaVAEVA
VeppanveliAmpare ෙකාෙහාඹවැල ්ල
KOHOMBAVAELLA
Vettilakerni Yapanaya Jaffna ෙවඩි ලුනු කැන ්න
VEDILUNUKAENNA
Verugalai Madakalapuwa Batticaloa ෙවෙහරගල
BERUGALA, VEHERAGALA
Verugal Sirigonakanda Trincomalee ෙවෙහරගල
VEHERAGALA, VIHARAGALKANDA
Vidatalpalai, Vidattalpalai,Wedithalpalai Yapanaya Jaffna අන ්දරවල,   විසගල ්පල
ANDARAVALA, VISAGALPALLA
Vidataltivu, Vidattaltivu, Wedithalthivu Mannarama Mannar අන ්දරදූව,   විසගල ්දූව
ANDARADOOVA, VISAGALDOOVA
ValaikattiravuMadakalapuva Batticaloa දැල ්පරිත ්ත
DAEL-PARITHTHA
Vilgamvehera, Vilgam Vehera, PeriyakulamGokanna Trincomalee විල ්ග ෙවෙහර
VELGAMVEHERA
Vilankulam Periya-VilankulamSriGonakanda Tricomalee මහද ිවුල ් වැව
MAHADIULVAEVA
Vilpanakulam, WilpankulamSri Gonakanda Trincomalee විල ්පන ්වැව
VILPANG VAEVA
Vilpattu, Wilpattu Anuradhapura and Puttalama විල ්පත ්තුව
VILPATTUVA, VILPAETTTA
VimankaramYapanaya Jaffna මිනුවන ්ගමුුව
MINUVANGAMUVA
Vinayagapuram Ampare විනයාගපුර
VINAYAGAPURA
Visvamadu, Visavamadu Mooladoova Mullaitivu ිෙසා ්මඩුව
BISAVMADUVA
ViswamadukulamMooladoova Mullaitivu ිෙසා ්මඩුවැව
BISOMADUVAEVA

Go to the top of the List
W

ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
Walathapiddy Madakalapuwa Batticaloa වලස ්පිටිය
VALASPITIYA
Warikkottur Warikottu Ur, Varikkottur Vannimava Vavniya වරිගනමපුර
VARIGANAM PURA
Wilpothai, Vilpothai Puttalama විල ්ෙපාත
VILPOTHA

Go to the top of the List
X
Y


ෙදමළ නම
Tamil place name
ෙපෙදස
Location
සිංහල නම
SINHALA PLACE NAME
YakumaduyayaiMooladoova Mullativu යක ් මඩුයාය
YAKMADUYAYA
Yogapuram Mooladoova Mullaitivu ෙයා ්ගි පුර
YOGIPURA
Yogiyani Puttalama ෙයා ්ගියාන
YOGIYANA


Z
Click to go to the top

If you fail to find a place name in this list, try the full list (Main Page)

1